XYL__15 – Foto

Revitalizace parku u hradeb podél ulice Horská

Náš návrh na revitalizaci morfologicky velmi rozmanitého území podél ulice Horská si klade za cíl toto momentálně zanedbané místo přetvořit ve kvalitní veřejný prostor a funkčně ho připojit k sousedním velmi dobře fungujícím krajinářským celkům Folimance, Ztracence a Bastionu.

Právě návaznost na okolí je jeden ze základních pilířů našeho návrhu, čehož se snažíme docílit respektováním a zachováním stávajícího přírodního charakteru území, do kterého citlivě vkládáme nové nebo přetváříme stávající urbanizované prvky tak, abychom vytvořili funkční, dobře udržovatelný, esteticky a materiálově sjednocený celek.
Námi navrhované nové prvky v čele s zahradní restaurací vizuálně a opticky nesoupeří s monumentálním historickým opevněním, ale vhodně vnášejí očekávanou funkci v logickém kompozičním uspořádáním do tohoto zajímavého území.

Revitalizace parku u hradeb podél ulice Horská

Věříme, že se nám tímto návrhem podaří vnuknout řešenému území nový život a že se stane, díky své unikátní divoké atmosféře, vyhledávaným místem návštěvníků nejen z nejbližšího okolí a zařadí se mezi zářné příklady moderního přístupu k revitalizaci veřejných prostorů v České republice.

 

(Vizualizace pod textem anotace, níže)

 

ANOTACE NÁVRHU:

Náš návrh revitalizace parku na morfologicky velmi rozmanitého území podél ulice Horská si klade za cíl toto momentálně zanedbané místo přetvořit ve kvalitní veřejný prostor a funkčně ho připojit k sousedním velmi dobře fungujícím krajinářským celkům Folimance, Ztracence a Bastionu.

Právě návaznost na okolí je jeden ze základních pilířů našeho návrhu, čehož se snažíme docílit respektováním a zachováním stávajícího přírodního charakteru území, do kterého citlivě vkládáme nové nebo přetváříme stávající urbanizované prvky tak, abychom vytvořili funkční, dobře udržovatelný, esteticky a materiálově sjednocený celek.
Námi navrhované nové prvky v čele s zahradní restaurací vizuálně a opticky nesoupeří s monumentálním historickým opevněním, ale vhodně vnášejí očekávanou funkci v logickém kompozičním uspořádáním do tohoto zajímavého území.

Věříme, že se nám tímto návrhem podaří vnuknout řešenému území nový život a že se stane, díky své unikátní divoké atmosféře, vyhledávaným místem návštěvníků nejen z nejbližšího okolí a zařadí se mezi zářné příklady moderního přístupu k revitalizaci veřejných prostorů v České republice.

ZVOLENÉ KRAJINÁŘSKO-URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Charakterově jsme území rozdělili na Jižní a Severní část, kdy hranici mezi těmito částmi tvoří pěší komunikace od ateliéru MCA.

V jižní části řešeného území maximálně respektujeme a využíváme stávající morfologii terénu, přičemž zachováváme divoký, mnohdy až lesní charakter této části. Navrhujeme zde páteřní komunikaci, která přirozeně provází návštěvníky přes dětské hřiště zasazené do terénního zlomu k centrální pobytové ploše. Tato páteřní komunikace je svým konstrukčním řešením v morfologicky náročných místech vysunuta nad terén, aby umocňovala myšlenku zachování stávajícího charakteru území a nebyli jsme nuceni v těchto místech provádět ekonomicky náročné terénní úpravy.

Tohoto efektu chceme docílit zachováním všech perspektivních dřevin a podpořit tak stávající vegetační náturu území. Přidání půdokryvných rostlin, ptačích budek a hmyzích hotýlků pomůže tuto část hravě oživit.

Severní část parku Horská je pojata jako městské urbanizované území s parkovým charakterem.

V této polovině parku se nachází centrální pobytová plocha rozdělená na zpevněnou a nezpevněnou část. Zpevněná mlatová plocha je vhodná k pořádání veřejných akcí jako např. hudební koncerty, food festivaly nebo divadelní představení, zatímco nezpevněná k volnočasovým aktivitám frisbee, grilování, petanque atp.
Na tuto plochu přirozeně navazuje okolní svahovitý terén, plnící funkci hlediště, do kterého je zapletena rampa, po níž se návštěvník dostane na velkorysou krytou terasu zahradní restaurace. V průběhu svahu vznikne několik terásek, na nichž se dá trávit volný čas a relaxovat.

Zakomponováním objektu restaurace do terénu se nám podařilo vytvořit nový parkový prostor v nejsevernější části území, který volně navazuje na pochozí střechu objektu a nabízí krásný až panoramatický výhled do celého území. Komunitní zahrada je umístěna v nejsevernějším cípu, čímž tvoří protizvukovou a vizuální bariéru mezi střechou restaurace a soukromým objektem na parcele č. 1431, kterému pomůže svým umístěním zachovat soukromí.

Velký důraz v našem návrhu klademe na rekonstrukci ulice Horská, kterou v její severní části rozšiřujeme a napojujeme na piazettu před Bastionem.

Od výměny povrchů, asanací kamenné zdi a důkladným odvodněním očekáváme přirozené propojení s centrálním vstupem do parku v místě křížení ulic Horská a Studničkova. Vstup do parku umožňuje návštěvu vozíčkářům s asistencí nebo maminkám s kočárky.

V tomto místě navrhujeme rozměrné pobytové schodiště, které respektuje přirozený směr pohybu návštěvníků a zároveň nabízí bezbariérový přístup do parku ze spodní části ulice Horská.
Ve spodní části ulice Horská rekonstruujeme stávající schodiště. Mírně měníme jeho směr a užíváme kámen jako výchozí materiál. Na něj navazuje mlatová plocha s multifunkčními lavičkami, stojany na kola a místem pro parkování food trucku. Toto místo vnímáme jako ideální pro rychlé občerstvení a obědy studentů, návštěvníků i obyvatel okolní zástavby.

Zahradní restaurace

Objekt zahradní restauraci umisťujeme do svahovitého terénu v severní části řešeného území. Tímto umístěním se hmotově podařilo celý objekt zasadit do terénu a využít tak místní morfologii k vytvoření pobytové parkové plochy v severní části území, jenž nenásilně navazuje na pochozí střechu restaurace.

Důraz je zde kladen právě na návštěvníkem nepozorovaný přechod mezi přirozeným terénem a střechou restaurace, která je připravena na rozmanitou výsadbu okrasných rostlin a keřů a bude díky výhledu do celého parku a na Vyšehrad jedním z esteticky nejzajímavějších částí parku.

Půdorysné řešení počítá se dvěma druhy sezónních provozů. Prosklená fasáda s jihozápadní orientací je navržena tak, aby mohla být jednoduše v letní sezónně celá otevřena a v zimních měsících umožňovala výhledy do parku. Dostatečné skladovací prostory počítají s uskladněním zahradního nábytku, půjčovnou grilovacích a zahradních potřeb, zázemím pro údržbu parku a jsou společně se zázemím restaurace umístěny do nejtemnějších míst dispozice. Naopak nejlukrativnější část objektu je věnována samotné restauraci s moderní otevřenou kuchyní a barem dimenzovaným k obsluze celé zahradní terasy.

Provozní půdorysné členění odpovídá všem hygienickým standardům gastro zařízení a je kapacitně uzpůsobeno na letní i zimní sezónu.

V interiéru necháváme vyniknout materiály použité na samotnou konstrukci objektu, proto zde hraje prim pohledový beton, a doplňujeme je o dřevěné obklady a nábytek. V exteriéru postupujeme obdobně a snažíme se interiér a exteriér plynuje propojit a provázat. Použitím kortenového obkladu atiky a kortenového zábradlí objekt vizuálně navazujeme na plot na kamenné zdi a odkazujeme se na podobně řešenou restauraci od ateliéru MCA.

Nosná konstrukce objektu je navržena jako kombinace zděného nosného systému a monolitické železobetonové konstrukce. Stropní konstrukce je také monolitická viz. detail. Podlaha objektu je betonová a plynule přechází v kamennou dlažbu charakteristickou pro řešené území.

Další projekty

kontakt1@2x
Jdete do toho?

Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept.

PROCES REALIZACE

 • 01
  Studie
 • 02
  Projekt
 • 03
  Inženýring
 • 04
  Realizace
 • 05
  Interier
 • 06
  Identita
 • 07
  VR prohlídka
 • Architektonická studie
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Stavba domu
 • Návrh interiéru
 • Identita značky
 • Virtuální prohlídka
01 / 07
 • 01
  Architektonická studie

  Dokážeme vaše představy zformovat do jednoduchého a účelného konceptu, který bude odrážet váš názor na život.

  Vytvoříme vám studii, jejímž obsahem bude zejména dispoziční, hmotové a materiálové řešení objektu – včetně fotorealistické vizualizace domů a videa, abyste se do prostoru dokázali vžít a zamilovali si ho.

  Nově také nabízíme možnost projít si projekt ve virtuální realitě.

 • 02
  Projektová dokumentace

  Vytvořenou studii přetransformují naši architekti do všech fází projektové dokumentace tak, aby se zachoval koncept domu a jeho výraz.

  Pohlídáme si detaily a navrhneme vám nejoptimálnější konstrukci objektu. Spolupracujeme s nejlepšími odborníky v oboru, kteří nám pomáhají udržet tu nejvyšší kvalitu technologií.

 • 03
  Inženýring

  Pomůžeme vám co nejefektivněji váš záměr projednat s dotčenými orgány státní správy a na stavebním úřadě tak, aby byly všechny strany spokojené. Vyřídíme vám všechny potřebné dokumenty, které vyžaduje stavba domu, jako je například územní souhlas nebo stavební povolení včetně kolaudace, či povolení užívání stavby.

 • 04
  Realizace

  V rámci projektu vás provedeme procesem výběru stavební firmy, případně doporučíme firmy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a jejichž kvalita práce je na vysoké úrovni. Při realizaci ohlídáme provedení stavby dle návrhu i její kvalitu v rámci autorského dozoru.

  Spolupracujeme jen s ověřenými společnostmi a dodavateli technologií.

 • 05
  Návrh interiéru

  Srdcem každého objektu je interiér, na který by se nemělo zapomínat.

  Je to prostor, ve kterém trávíme svůj život.

  Interiér má být vymyšlen chytře, s důrazem na detail a na míru každému člověku, aby se v něm cítil dobře. Rádi vám navrhneme interiér, který povznese váš život na jinou úroveň

 • 06
  Identita značky

  V projektech komerčních objektů či developerské výstavby jsme schopni zajistit péči o koncept a vystupování vaší značky – včetně vizuální identity společnosti, loga, nastavení sociálních sítí a užitého grafického designu.

  Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept prezentace na základě spojení architektury a konceptu prezentace vaší značky

 • 07
  Virtuální prohlídka

  Rádi pro Váš projekt vytvoříme virtuální prohlídku.

  Ať už se bude jednat o video showcase, nebo VR prohlídku s 3D brýlemi, Váš projekt se tak odprezentuje na vysoké kvalitativní úrovni.